Archivo de la categoría: GUÍAS

GUÍA DE ATENCIÓN TEMPRANA

GUÍA DE ATENCIÓN TEMPRANA

 

Guia_Aten_Temprana2

Anuncios
Imagen

MANUAL: TRABAJANDO LA ATENCIÓN

TRABAJANDO LA ATENCIÓN

GUÍA PRÁCTICA: EL ALUMNO CON TDAH

Educar no es fácil. Algunos maestros y profesores manifiestan las numerosas dificultades con que se encuentran a la hora de atender a niños y adolescentes que presentan problemas para concentrarse o controlar su movimiento e impulsos.
Estos maestros y profesores, preocupados por ofrecer la mejor educación, se
preguntan cómo tienen que actuar o a quién han de acudir. Los autores pretenden, con esta guía, ofrecer estrategias a los profesionales de la
educación para que esta preocupación se convierta en motivación para enseñar y así pasar de la «pre-ocupación» a la «ocu-pación», es decir, al manejo positivo y constructivo de los niños que presentan problemas de comportamiento como el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. 
B. Mena Pujol
R. Nicolau Palou
L. Salat Foix

P. Tort Almeida
B. Romero Roca
TDAH

FUNDACIÓN ADANA

GUÍA PARA PADRES Y PROFESORES. TDAH.

HIPERACTIVIDAD

MANUAL PARA PADRES Y PROFESORES

TDAH_Manual_Padres

GUÍA: LA DISLEXIA

GUÍA DE ANDALUCÍA SOBRE DISLEXIA

DIFICULTADES DE APRENDIZAJE : LA DISLEXIA

 

 

ALUMNADO CON PROBLEMAS DE CONDUTA. GUÍA DA XUNTA DE GALICIA

Enténdese que unha alumna ou un alumno presenta necesidades educativas especiais por un trastorno grave de conduta cando presenta alteracións mentais, emocionais ou do comportamento que, pola súa intensidade, frecuencia e duración, limitan o seu desenvolvemento educativo, a súa capacidade de axuste e adaptación, así como o xeito de enfrontar e resolver situacións cotiás.

Considéranse trastornos de conduta, entre outros, o trastorno por déficit de atención con hiperactividade, os comportamentos negativistas desafiantes, o trastorno disocial, a violencia entre iguais e os trastornos de ansiedade.

Os comportamentos, por problemas de conduta, afectan negativamente a un mesmo e o contorno no que un vive (familia, escola, traballo, veciños) por romper as normas de convivencia e deterioran o desenvolvemento persoal e social. Para consideralos como tales, hai que avaliar a intensidade, duración, frecuencia e idade á que se presentan e o medio sociocultural.

Os problemas de conduta son  comportamentos que afectan negativamente a un mesmo e o contorno no que un vive (familia, escola, traballo, veciños) por romper as normas de convivencia e desteriorar o desenvolvemento persoal e social.

Esta publicación, diríxese especialmente ás familias e ao profesorado ordinario, conscientes de que a educación para a convivencia e a tolerancia é un obxectivo fundamental da educación e que precisa de actitudes respectuosas e de consenso por parte de todos os sectores da comunidade educativa.

 

PROBLEMAS DE CONDUTA

ALUMNADO CON PROBLEMAS DE CONDUTA. GUÍA DA XUNTA DE GALICIA

TRASTORNOS XENERALIZADOS DO DESENVOLVEMENTO (GUÍA DA XUNTA DE GALICIA)

TRASTORNOS XENERALIZADOS DO DESENVOLVEMENTO

ALUMNADO CON TRASTORNOS XENERALIZADOS DO DESENVOLVEMENTO (GUÍA DA XUNTA DE GALICIA)

ACERCAMIENTO AL SÍNDROME DE ASPERGER: GUÍA TEÓRICA Y PRÁCTICA

SÍNDROME DE ASPERGER

ASOCIACIÓN ASPERGER DE ESPAÑA