Archivo de la categoría: DIFICULTADES DE APRENDIZAXE

GIMNASIA CEREBRAL PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DE APRENDIZAJE

La gimnasia cerebral es un conjunto de ejercicios físicos y movimientos corporales que persiguen mejorar las funciones cognitivas .
Brain Gym o gimnasia cerebral, logra unir el hemisferio cerebral izquierdo con el derecho provocando así un mayor nivel de concentración, creatividad, mejorar las habilidades motrices y propiciar el aprendizaje.                                                               LEER MÁS                  
GIMNASIA CEREBRAL

imageneseducativas

 

 

 

Anuncios

SIGNOS DE DETECCIÓN PRECOZ DE LA DISLEXIA

deteccionprecozdislexia-3

imágenes educativas.com

 

TRABALLANDO A ATENCIÓN E A LATERALIDADE

Pica nas imaxes e desplegaranse unha serie de fichas para traballar a lateralidade  e ao mesmo tempo prestando atención:

trabajamos-la-lateralidad-con-las-arañas-de-colores

LATERALIDAD 2

orientacionandujar

lateralidad-derecha-izquierda-mariquitas-simetricas

LATERALIDAD DERECHA-IZQUIERDA

orientacionandujar

 

trabajamos-la-lateralidad-dibujamos-simetricos

LOS OBJETOS SIMÉTRICOS

orientacionandujar

GUÍA: LA DISLEXIA

GUÍA DE ANDALUCÍA SOBRE DISLEXIA

DIFICULTADES DE APRENDIZAJE : LA DISLEXIA

 

 

ORIENTACIÓNS METODOLÓXICAS PARA ESCOLARES DISLÉXICOS

 ORIENTACIÓNS METODOLÓXICAS PARA  ESCOLARES DISLÉXICOS

Na  aula:

1. Facer saber dislexia_2ao escolar que nos interesamos por el/ela e que desexamos axudarlle. El/ela séntese inseguro/a e preocupado/a polas reaccións do profesorado.


2. Establecer criterios para o seu traballo en termos concretos que el/ela poida entender. Avaliar os seus progresos en comparación con si mesmo/a, co seu nivel inicial, non co nivel dos/as demais.


3. Atención individualizada sempre que sexa posible. Que saiba que pode preguntar sobre o que non comprende.


4. Asegurarse de que entende as tarefas, pois a miúdo non as comprenderá. ¡O/a disléxico/a non é bobo/a! Pode comprender moi ben as instrucións verbais.


5. A información nova, debe ser repetida máis dunha vez, debido ao seu problema de distracción, memoria a curto prazo e ás veces escasa capacidade de atención.
6. Pode requirir máis práctica que un estudante normal para dominar unha nova técnica.


7. Necesitará axuda para relacionar os conceptos novos coa experiencia previa.


8. Dádelle tempo: para organizar os seus pensamentos, para terminar o seu traballo. Se non hai premura de tempo estará menos nervioso/a e en mellores condicións para mostrar os seus coñecementos. En especial para copiar da pizarra e tomar apuntes.


9. Pódeselle axudar léndolle o material de estudo e en especial os exames. Se le para obter información ou para practicar, ten que facelo en libros que estean ao nivel da súa aptitude lectora en cada momento. Ten unha dificultade tan real como un/unha neno/a cego/a, do que non se espera que obteña información dun texto escrito normal. Algúns escolares poden ler unha pasaxe correctamente en voz alta, e aínda así non comprender o significado do texto.


10. Evitar a corrección sistemática de todos os erros na súa escritura. Facerlle notar aquel sobre os que se está traballando en cada momento.


11. Ter en conta que lle levará máis tempo facer as tarefas que aos demais alumnos/as da clase. Cánsase máis que os demais. Procurarlle un traballo máis lixeiro e máis breve. Non aumentar a súa frustración e rexeitamento.


12. É fundamental facer observacións positivas sobre o seu traballo, sen deixar de sinalar aquilo no que necesita mellorar e está máis ao seu alcance. Hai que eloxialos/as e alentalos/as sempre que sexa posible.


13. É fundamental ser consciente da necesidade que ten de que se desenvolva a súa autoestima. Hai que darlles oportunidades de que fagan achegas á clase. Non facerlle ler en voz alta en público contra a súa vontade.


14. Permitirlle aprender do xeito que lle sexa posible, cos instrumentos alternativos á lectura e escritura que estean ao noso alcance: calculadoras, gravadoras, táboas de datos…

 

 

 

 

Tomado de ORIENTACIÓN ANDÚJAR e traducido á Lingua Galega por 

Luisa María Arias

PARA IMPRIMIR EN CASTELLANO

PARA IMPRIMIR EN GALEGO

ACTIVIDADES PARA TRABAJAR LA DISLEXIA

ACTIVIDADES PARA TRABAJAR LA DISLEXIA:

es-dislexico-mi-hijo_8lzjt

EJERCICIOS PARA TRABAJAR LA DISLEXIA

EJERCICIOS DE CONCIENCIA SILÁBICA:

 •  Segmentación silábica: Pedirle que nos diga cuántas sílabas tiene una palabra. Ejemplo: ¿Cuántas sílabas tiene la palabra espirales? “Es-pi-ra-les” = 4
 •  Omisión de sílabas: Pedirle que omita una determinada sílaba. Ejemplo: ¿Qué quedaría si a la palabra “espirales” le quitamos la 2ª sílaba?  “Esrales”
 • Sustitución de sílabas: Pedirle que sustituya una determinada sílaba de la palabra por otra que le demos. Ejemplo: Sustituye la 2ª sílaba de la palabra “Espirales” por la sílaba “bu”. “Esburales”.
 • Encontrar sílabas ocultas oralmente. Ejemplo: Le pedimos que nos indique la sílaba oculta o trocito que falta en la palabra “Fri-rifico” y tendría que responder “go”.
 • Identificar qué sílaba se repite en dos palabras distintas. Ejemplo: ¿Qué trocito suena igual en explanada y plano? “pla”.
 • Juegos tipo veo-veo o cadena de palabras a través de sílabas. Ejemplo Veo-veo una cosita que comienza por el trocito “pla” o cadenas de palabras tipo “escayola, lazo, zorro, ropa, paloma…”
 • Ejercicios de ordenar sílabas para formar palabras: Ordena las sílabas para formar una palabra, “lla – tor – ti” / “tortilla”.
 • Ejercicios de completar palabras con sílabas. Ejemplo: Cara__lo, tendría que escribir “me”.

EJERCICIOS DE CONCIENCIA FONÉMICA:

 • Segmentación de fonemas: Pedirle que nos diga cuántos sonidos tiene una palabra. Ejemplo: ¿Cuántos sonidos tiene la palabra espirales? “E-s-p-i-r-a-l-e-s” = 9.
 • Omisión de fonemas: Pedirle que omita un determinado sonido. Ejemplo: ¿Qué quedaría si a la palabra “espirales” le quitamos el 2º sonido, o el sonido /s/. “Epirales”.
 • Sustitución de fonemas: Pedirle que sustituya un determinado sonido de una palabra por otro que le demos. Ejemplo: Sustituye el 2º sonido de la palabra “Espirales” por el sonido /r/. “Erpirales”.
 • Encontrar los sonidos ocultos. Ejemplo: Le pedimos que nos indique el fonema oculto o sonido que falta en la palabra “Es-irales” y tendría que responder /p/.
 • Identificar qué sonido se repite en dos sílabas o palabras distintas. Ejemplo: ¿Qué sonido o fonema suena igual en far y flo? /f/, ¿ Y en castaña y codo? /k/.
 • Ejercicios de discriminación auditiva de sonidos. Ejemplo: Le damos varias imágenes, objetos o dibujos y le pedimos que rodee los que llevan el sonido /l/.
 • Juegos tipo veo-veo a través de sonidos. Ejemplo Veo-veo una cosita que empieza por el sonido /p/.
 • Ejercicios de ordenar grafemas para formar palabras: Ordena las siguientes letras para formar una palabra, “ l p á i z “ / “lápiz”.
 • Ejercicios de completar palabras con grafemas. Ejemplo: Cara_elo, tendría que escribir “m”.
 • Dictados de sonidos: Ejemplo; le hacemos un dictado de sonidos en el que tenga que adivinar que palabra estamos nombrando, también le podemos decir a el niño/a que nos diga los sonidos que componen una determinada palabra. Ejemplo: ¿Qué palabra estoy nombrado? /p/ /e/ /l/ /o/ /t/ /a/. No se dice el nombre de las letras sino el sonido de cada grafema.

 EJERCICIOS DE CONCIENCIA LÉXICA:

 • Contar mentalmente las palabras de una frase: ¿Cuántas palabras distintas hay en la oración: “Mis amigos vienen hoy a casa por la tarde”? 9 palabras
 • Omitir una determinada palabra de una frase: Qué quedaría si quitamos la 3º palabra de la oración: “Mis amigos vienen hoy a casa por la tarde” / “Mis amigos hoy a casa por la tarde”.
 •   Sustituir una determinada palabra en una frase: Qué quedaría si sustituimos la 3º palabra de la oración por la palabra “sol”; “Mis amigos sol hoy a casa por la tarde”.
 • Separar frases escritas en palabras. Ejemplo: Separa con rayitas las palabras de esta oración: “Misamigosvienenhoyacasaporlatarde”.
 • Escribir oraciones con un determinado número de palabras dando alguna instrucción previa. Ejemplo escribe una frase de 8 palabras con el binomio “ volar- noche”; Por la noche vi volar un pájaro azul”.

 EJERCICIOS COMPENSATORIOS DE DELETREO, SOPAS DE LETRAS Y RIMAS:

 • Ejercicios de deletreo de palabras: Igual que los dictados de sonidos podemos hacer juegos de deletreo en los que trabajemos el nombre de las letras, aunque para los disléxicos es más importante trabajar el sonido de los grafemas que el nombre de las letras.
 • Actividades con rimas: encontrar dos palabras que rimen mediante imágenes, hacer grupos o dúos de palabras que rimen, terminar rimas propuestas con la palabra final…

Los juegos de letras tipo Scrabble, así como los crucigramas y sopas de letras también ayudan a mejorar la Conciencia Fonológica de manera indirecta.

EJERCICIOS DE ORIENTACIÓN Y DISCRIMINACIÓN VISUAL DE SÍMBOLOS Y GRAFEMAS. (COMPLEMENTARIOS)

 • Discriminación visual de sílabas o grafemas: Ejemplo le escribimos varias sílabas o letras, (acordes a lo que estemos trabajando en el momento o en las que se observe mayor dificultad) y le pedimos que encuentre y rodee las que vayamos nombrando.
 • Encontrar el grafema, sílaba o palabra igual al modelo entre otros visualmente parecidos, con diferente orientación o estructura silábica

PARA IMPRIMIR.

DISLEXIA

FICHAS DE RECUPERACIÓN. DISLEXIA.

FICHAS DISLEXIA

picasaweb.google.com

FICHAS DISLEXIA2

DISLEXIA  2

FICHAS DISLEXIA 3

DISLEXIA 3